بعد از خرید نمایندگی هاست ایران یا سرور ایران

پلن اول

100 مگابایت فضا

ترافیک نامحدود

امکانات استاندارد

موقعیت ایران

پلن دوم

200 مگابایت فضا

ترافیک نامحدود

امکانات استاندارد

موقعیت ایران

پلن سوم

500 مگابایت فضا

ترافیک نامحدود

امکانات استاندارد

موقعیت ایران

پلن چهارم

1024 مگابایت فضا

ترافیک نامحدود

امکانات استاندارد

موقعیت ایران