هاست اشتراکی و شرکتی

200 مگابایت

200 مگابایت فضا

20 گیگ پهنای باند

دامین اضافه ندارد

باقی امکانات نامحدود

500 مگابایت

500 مگابایت فضا

50 گیگ پهنای باند

دامین اضافه ندارد

باقی امکانات نامحدود

1 گیگ

1024 مگابایت فضا

100 گیگ پهنای باند

دامین اضافه ندارد

باقی امکانات نامحدود

3 گیگ

3072 مگابایت فضا

300 گیگ پهنای باند

1 دامین اضافه

باقی امکانات نامحدود

6 گیگ

6144 مگابایت فضا

600 گیگ پهنای باند

2 دامین اضافه

باقی امکانات نامحدود