هاست پربازدید خارج

2 گیگ

2 گیگ فضا

پهنای باند نامحدود

یک عدد دامین اضافه

باقی امکانات نامحدود

5 گیگ

5 گیگ فضا

پهنای باند نامحدود

یک عدد دامین اضافه

باقی امکانات نامحدود